റെയിൽ‌വേ NTPC ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. Level 3 - Commercial Cum Ticket Clerk (Cat. No.9)

റെയിൽ‌വേ NTPC ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. Level 3 - Commercial Cum Ticket Clerk (Cat. No.9)