റെയിൽ‌വേ NTPC ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. Level 2 - Junior Clerk Cum Typist (Cat. No.11) & Trains Clerk (Cat. No.13)

റെയിൽ‌വേ NTPC ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. Level 2 - Junior Clerk Cum Typist (Cat. No.11) & Trains Clerk (Cat. No.13)