രാഷ്ട്രീയ മിലിട്ടറി സ്‌കൂളിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ; യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം 

രാഷ്ട്രീയ മിലിട്ടറി സ്‌കൂളിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ; യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം