റാം ലാൽ കോളേജിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ: മിനിമം യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനംറാം ലാൽ കോളേജിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ: മിനിമം യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം