സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷർ  ലിമിറ്റഡിൽ അസിസന്റ്‌ ഗ്രേഡ്‌- 2 (ഫാക്ടറി ക്ലാർക്കുമാരിൽ നിന്ന് തസ്‌തിക മാറ്റം മുഖേന - കാറ്റഗറി നമ്പർ 201/2019) തസ്‌തികയ്‌ക്ക് ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച്‌ അഭിമുഖം നടത്തും.

 

Keywords: Kerala psc, psc short list