ആലുവ മുപ്പത്തടത്ത് ജിയോ പ്രിന്റ് പാക്സ് ഇന്ത്യാ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ പ്ലാന്റ് മാനേജർ, ഹെൽ‌പ്പർ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ

യോഗ്യത: പ്ലാന്റ് മാനേജർ: 10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം നിർബന്ധം

 ഹെൽ‌പ്പർ: എസ്.എസ്.എൽ.സി,

 

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്

താമസസൌകര്യം നൽ‌കുന്നതായിരിക്കും


ഫോണ്‍: 8281176767, 7561023652 

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 30


Keywords: Ernakulam privat jobs, aluva muppathadam, plant manager, helper