എറണാകുളത്തിലെ സർജിക്കൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ആവശ്യുമുണ്ട്.

യോഗ്യത: ബി. ഫാം / ഡി.ഫാം. പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഫോൺ നമ്പർ: 9747738878

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 15

Keywords: ernakulam jobs, pharmasist