പഞ്ചായത്തീരാജിൽ റിസര്‍ച്ച് അസോസിയേറ്റ്, ട്രെയിനിംഗ് മാനേജര്‍, ഓഫീസ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌, മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്‌ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ അവസരം. മിനിമം യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം I

പഞ്ചായത്തീരാജിൽ റിസര്‍ച്ച് അസോസിയേറ്റ്, ട്രെയിനിംഗ് മാനേജര്‍, ഓഫീസ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌, മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്‌ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ അവസരം. മിനിമം യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം I