ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സർവ്വം ട്രേഡിംഗിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി, പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 25- 35 വയസ്സ്

ആകർഷകമായ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം ഇൻസന്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഫോൺ: 9446110466

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 15

Keywords: thrissur private jobs, marketing executive