പൊലീസിൽ കോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ഒഴിവുകൾ; യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്. സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻ‌ഗണന. വിജ്ഞാപനം

പൊലീസിൽ കോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ഒഴിവുകൾ; യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്. സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻ‌ഗണന. വിജ്ഞാപനം