എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളി TGR Suits - ൽ  ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ, ഫ്ലോർ മാനേജർ, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് കം അക്കൌണ്ടന്റ്, ഹൌസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകൾ.

ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ; 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

ഫ്ലോർ മാനേജർ: 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് കം അക്കൌണ്ടന്റ്: 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. ടാലി അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

 ഹൌസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്: 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

താത്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ മെയിൽ / വാട്ട്സാപ്പ് ചെയ്യുക

ഇ മെയിൽ ഐഡി: tgrsuites@gmail.com

ഫോൺ നമ്പർ: 8304099835

TGR Suites, Pukkattupady Road, Edappally, nCochin – 24:

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 30

Keywords: operation manager, floor manager, receptionist cum accountant, house keeping staff