തിരുവനന്തപുരത്തെ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് സെയിൽ‌സ്‌മാനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

യോഗ്യത:  +2, ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 20 – 30 വയസ്സ്

ആകർഷകമായ ശമ്പളം, താമസവും ഭക്ഷണവും നൽ‌കുന്നതാണ്.

ഫോൺ: 7560885617

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 05

Keywords: Thiruvananthapuram Private Jobs, jewellery salesman