തൃശ്ശൂരിലെ ബ്ലൂഡെൻ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് ഐ.ടി. സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

യോഗ്യത: BBA/ BCA/ MCA. നെറ്റ്‌വർക്ക് മേഖലയിൽ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം.

ഫോൺ നമ്പർ: 8301905388

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 15

Keywords: it staff at thrissur hypermarket