തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ സിൽ‌വർ സാൻഡ് ഹോട്ടലിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, റൂം‌ബോയ്, വെയിറ്റർ, ക്യാപ്‌റ്റൻ, ഹൌസ്‌കീപ്പിംഗ് തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ.

ഹോട്ടൽ ഫീൽഡിൽ വർക്കിംഗ് പരിചയമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക.

വെയിറ്റർ, റൂം ബോയ് തസ്‌തികകളിൽ മുൻ‌പരിചയം നിർബന്ധമില്ല.

ആകർഷകമായ ശമ്പളം

ഫോൺ നമ്പർ: 8281176767, 7561023652

അവസാന തീയതി: ജനുവരി 15

 

Keywords: thiruvananthapuram jobs, receptionist, roomboy, waiter, captain, housekeeping, hoteljobs