എറണാകുളം എളമക്കരയിൽ ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

യോഗ്യത; എസ്.എസ്.എൽ.സി / പ്ലസ് ടു, മുൻ‌പരിചയമുള്ളവർക്കും , ഫ്രെഷേഴ്‌സിനും അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി: 18- 40 വയസ്സ്

ഫോൺ നമ്പർ: 9846215917

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 15

Keywords: Ernakulam private jobs, dental assistant