ആലുവ ഇടയാറിൽ DTALE DÉCOR കാർപ്പെന്ററി/ ബോർഡ് സൂപ്പർ വൈസർ, അപ്‌ഹോൾസ്റ്ററി/ പോളിഷ് സൂപ്പർ വൈസർ, ഫർണീഛർ കാർപെന്ററി ആൻഡ് പ്ലൈവുഡ് വർക്കേഴ്‌സ്, അപ്‌ഹോൾസ്റ്ററി വർക്കേഴ്‌സ് തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ.

അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻ‌ഗണന.

ആകർഷകമായ ശമ്പളം

പ്രായപരിധി: 50 വയസ്സ്

താത്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ മെയിൽ ചെയ്യുക.

ഇ-മെയിൽ ഐഡി: jobs@dtaledecor.com

ഫോൺ നമ്പർ: 7907289992

അവസാന തീയതി: ജനുവരി 31

Keywords: dtale decore jobs, ernakulam jobs