കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇൻഡസ്‌ട്രീസ് ഓഫീസുകളിൽ റിസോഴ്‌സ് പേഴ്‌സൺ. വിജ്ഞാപനം


കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇൻഡസ്‌ട്രീസ് ഓഫീസുകളിൽ റിസോഴ്‌സ് പേഴ്‌സൺ. വിജ്ഞാപനം