അങ്കമാലി എ.സി.വി. ന്യൂസ് ചാനലിലേക്ക് ക്യാമറാമാൻ, / വീഡിയോ എഡിറ്റർ തസ്‌തികകളിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

യോഗ്യത:

ക്യാമറാമാൻ: +2 / ഡിഗ്രി, ക്യാമറ പരിചയം,

വീഡിയോ എഡിറ്റർ: +2 / ഡിഗ്രി,  വീഡിയോ എഡിറ്റിംറ്റിൽ മുൻ‌പരിചയം.

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 10000 – 15000 രൂപ

ഫോൺ: 9048126473

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 15

Keywords:ernakulam jobs, cameraman ,video editor