ഗുരുവായൂരിലെ NHOBZ Solutions ൽ C-# Net ഡെവലപ്പർ തസ്‌തികയിൽ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

യോഗ്യത: BCA/ MCA , പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 21 – 35 വയസ്സ്

ആകർഷകമായ ശമ്പളം.

പ്രവൃത്തി സമയം: 9.30 AM – 6 PM

ഫോൺ: 9656515045, ഇമെയിൽ:mail@nhobz.com

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 09

Keywords:c net developer jobs, thrissur jobs, it jobs, kerala it jobs