ബി.എസ്.എഫിൽ 2788 കോൺസ്റ്റബിൾ. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്. വനിതകൾക്കും അവസരം. വിജ്ഞാപനംബി.എസ്.എഫിൽ 2788 കോൺസ്റ്റബിൾ. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്. വനിതകൾക്കും അവസരം. വിജ്ഞാപനം