ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റ് എൻ‌ജിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ്സ് ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റഡിൽ 500 ഇൻ‌വെസ്റ്റിഗേറ്റർ/ സൂപ്പർവൈസർ. യോഗ്യത; ബിരുദം. വിജ്ഞാപനം

ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റ് എൻ‌ജിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ്സ് ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റഡിൽ 500 ഇൻ‌വെസ്റ്റിഗേറ്റർ/ സൂപ്പർവൈസർ. യോഗ്യത; ബിരുദം. 

വിജ്ഞാപനം