കേരള ചിക്കനിൽ അക്കൌണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ്; അടിസ്ഥാന യോഗ്യത;  ബി. കോം. വിജ്ഞാപനംകേരള ചിക്കനിൽ അക്കൌണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ്; അടിസ്ഥാന യോഗ്യത;  ബി. കോം. വിജ്ഞാപനം