ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്‌തികയിൽ അവസരങ്ങൾ. എയർഫോഴ്‌സ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് അവസരം. കുക്ക് തസ്‌തികയിലാണ് ഒഴിവുകൾ.

 

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയവും കാറ്ററിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ/ സർട്ടിഫിക്കറ്റും. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 

പ്രായപരിധി: 18 – 25 വയസ്സ്.  ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിന് മൂന്ന് വർഷവും എസ്.സി. / എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിന് വിഭാഗത്തിന്  അഞ്ച് വർഷവും ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

 

അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അനുബന്ധരേഖകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട എയർഫോഴ്‌സ് സ്റ്റേഷൻ / അക്കാദമിയിലേക്ക് അയക്കണം.

അപേക്ഷാ ഫീസില്ല.  

 

 

ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിനായി സന്ദർശിക്കുക: Notification

അപേക്ഷാ ഫോമിനായി സന്ദർശിക്കുക: Application form

 

 

വെബ്സൈറ്റ്: indianairforce.nic.in

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 18

 

Keywords: indian airforce cook, indian airforce group c, air force group c cook recruitment 2021, indian air force cook application form