കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ്; യോഗ്യത; ബിരുദം/ പത്താം ക്ലാസ്സ്; വിജ്ഞാപനം


കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ്; യോഗ്യത; ബിരുദം/ പത്താം ക്ലാസ്സ്; വിജ്ഞാപനം