സെൻ‌ട്രൽ ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡിൽ ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകൾ; യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും. വിജ്ഞാപനം 

സെൻ‌ട്രൽ ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡിൽ ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകൾ; യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും. വിജ്ഞാപനം