വഖഫ് നിയമനങ്ങൾ പി.എസ്.സി ക്കു വിടുന്ന 2021 ലെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ബിൽ നിയമ സഭ പസ്സാക്കി.

ഭരണപരമായ സർവീസുകളിലെ നിയമനങ്ങളാണു പി.എസ്.സിക്കു വിട്ടത്. നിലവിലെ ജീവനക്കാരെ നിലനിർത്താൻ ചട്ടം കൊണ്ട് വരുമെന്ന് മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു.


Keywords: waqf board appointments through kerala psc, waqf board kerala, public service commission kerala