കമാൻഡന്റ് സിലക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്‌തികകളില്‍ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അവസരം. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. അപേക്ഷാ ഫോം

കമാൻഡന്റ് സിലക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്‌തികകളില്‍ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അവസരം. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. അപേക്ഷാ ഫോം

 

കമാൻഡന്റ് സിലക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്‌തികകളില്‍ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അവസരം. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. അപേക്ഷാ ഫോം 

Post a Comment

0 Comments