കമാൻഡന്റ് സിലക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്‌തികകളില്‍ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അവസരം. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. അപേക്ഷാ ഫോം

 

കമാൻഡന്റ് സിലക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്‌തികകളില്‍ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അവസരം. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. അപേക്ഷാ ഫോം