സമുന്നതിയിൽ ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവുകൾ; യോഗ്യത ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം. വിജ്ഞാപനംസമുന്നതിയിൽ ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവുകൾ; യോഗ്യത ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം. വിജ്ഞാപനം