മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ റിസോസ്‌ഴ്‌സ് പേഴ്‌സൺ; കേരളത്തിലുടനീളം 915 ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത; +2. വിജ്ഞാപനം 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ റിസോസ്‌ഴ്‌സ് പേഴ്‌സൺ; കേരളത്തിലുടനീളം 915 ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത; +2. വിജ്ഞാപനം