തൃശ്ശൂർ Q Cert എക്കോ പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ്ഫ്.

തൃശ്ശൂർ, മുണ്ടൂർ, ഗുരുവായൂർ.

യോഗ്യത: SSLC / +2 / Degree

പ്രായപരിധിയില്ല.

8000/- രൂപയായിരിക്കും തുടക്ക ശമ്പളം. ശമ്പളത്തിന് പുറമേ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9446465493, 9446385405

 

Keywords: Thrissur jobs, marketing staff, q cert eco product