തനിമ

മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ.

യോഗ്യത: ബിരുദം. 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം.

ഫീൽഡ് എക്സിക്യുട്ടീവ്

യോഗ്യത: +2. മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം.

താത്പര്യമുള്ളവർ സി. വി. മെയിൽ ചെയ്യുക.

ഇ മെയിൽ ഐഡി: thanimacoconutoil@gmail.com

Sterling Coconut Oils & Cakes (P) Ltd, Cherpu, Thrissur

 

Keywords: Thrissur Jobs, marketing manager