തൃശ്ശൂർ ചേറ്റുപുഴയിലെ ഗ്രേസ് മാര്യേജ് ബ്യൂറോയിലേക്ക് ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

6000 രൂപ തുടക്ക ശമ്പളം

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9349430117

 

Keywords: Thrissur jobs, grace marriage beuro, chettupuzha