കോട്ടയം ചെങ്ങന്നൂരിലെ സുകേഷ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സിൽ വനിതാ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: ബി.കോം. ജി.എസ്.ടി. വർക്കിൽ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രായപരിധി ഇല്ല. ആകർഷകമായ ശമ്പളം.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9446788607, 9562296634

 

Keywords: kottayam jobs, site supervisor, b.com jobs