സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡ് ഓഗസ്റ്റ് 3നു വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരീക്ഷകൾ ഡിസംബർ 4 നും 5 നും നടത്തും.

ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഡാ‍റ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്‌തികകളിലെ പരീക്ഷ 4 നും സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, അസി. സെക്രട്ടറി/ മാനേജർ/ ചീഫ് അക്കൌണ്ടന്റ് പരീക്ഷകൾ 5നുമായാണ് നടത്തുക.

ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നവംബർ 18 മുതൽ ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നവംബർ 24 നു ശേഷം പരീക്ഷാ ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.


Keywords: sahakarana service pareeksha board exam, Kerala State Co-Operative Service Examination Board