കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിക്റ്റേഷൻ ടെസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചു

 കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ പേഴ്‌സണൽ അസിറ്റന്റ് (ഗ്രേഡ് II) ടു ജഡ്ജ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II ഒഴിവുകളിലേക്ക് നവംബർ 13, 14 തീയതികളിൽ നടത്താനിരുന്ന ഡിക്റ്റേഷൻ ടെസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

വെബ്സൈറ്റ്: www.hckrecruitment.nic.in 


Keywords: kerala high court dictation test date change

Post a Comment

0 Comments