കഴക്കൂട്ടം സൈനിക് സ്‌കൂളിൽ മേട്രൻ, വാർഡൻ തസ്‌തികകളിലെ താൽക്കാലിക ഒഴിവുകളിൽ നവംബർ 18 നു നടത്താനിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ റദ്ദാക്കി.  6, 9 ക്ലാസ്സുകൾ തുറക്കുന്നതു നീട്ടിയതു കൊണ്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

വെബ്സൈറ്റ്: www.sainikschooltvm.nic.in 


Keywords: kazhakootam sainik school interview cancelled