ഓഗസ്റ്റ് 31, സെപ്റ്റംബർ 1,3 തീയതികളിൽ നടന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

നാല് കാറ്റഗറികളിലായി 72,229 പേർ പരീക്ഷയെഴുതിയതിൽ

 19,588 പേരാണ് വിജയിച്ചത്.

 

ആകെ വിജയശതമാനം 27.12

കാറ്റഗറി I - ൽ 6,653 പേർ വിജയിച്ചു. (33.74 ശതമാനം)

കാറ്റഗറി II – 4,581 പേർ വിജയിച്ചു. (30.95 ശതമാനം)

കാറ്റഗറി III – 5,849 പേരും (20.51 ശതമാനം)

കാറ്റഗറി IV - ൽ 2,505 പേരും വിജയിച്ചു (27.25 ശതമാനം)

 

പരീക്ഷാ ഫലം www.ktet.kerala.gov.in , keralapareekshabhavan.in, എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും.

പരീക്ഷ വിജയിച്ചവർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിഷ്‌കർഷിക്കുന്ന യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കായി ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസഓഫീസിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

Keywords: k tet result published