ഇടുക്കി അടിമാലിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

യോഗ്യത: SSLC / +2

പ്രായപരിധി: 18 – 40 വയസ്സ്

താമസവും ഭക്ഷണവും സൌജന്യമായിരിക്കും.

ശമ്പളം: 12000 – 18000

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 7306426567, 9496560351


Keywords: Idukki jobs, adimali jobs