മൂവ്മെന്റ് കൺ‌ട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ് വെയ്റ്റർ, എം.ടി.എസ്. ബാർബർ തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിൽ അവസരങ്ങൾ; യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്; വിജ്ഞാപനം 

മൂവ്മെന്റ് കൺ‌ട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ് വെയ്റ്റർ, എം.ടി.എസ്. ബാർബർ തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിൽ അവസരങ്ങൾ; യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്; വിജ്ഞാപനം