എറണാകുളം കളമശ്ശേരിയിൽ ക്ലാസ്സിക് ടൂളിംഗിലേക്ക് മെഷിനിസ്റ്റ് , ഫിറ്റർ തസ്‌തികകളിലേക്ക് ഐ.ടി.ഐ കഴിഞ്ഞവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

യോഗ്യത: ഐ.ടി.ഐ.

പ്രായപരിധി: 17 – 22 വയസ്സ്

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9447053204

അവസാന തീയതി: 30-11-2021


Keywords: ernakulam jobs, kalamassery jobs, machinist, fitter, iti jobs