ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ റസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ഷെഫ്, ജ്യൂസ് മേക്കർ, വെയിറ്റർ, ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ്, സ്നാക്സ് മേക്കർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം

ആകർഷകമായ ശമ്പളം.

ഫോൺ: 9447703743, 7510552354


Keywords:  Ernakulam jobs, chef, juice maker, waiter, billing staff, snakes maker