എറണാകുളം ജവഹർ നഗർ കോണ്ടിനെന്റ് റസ്റ്റോറന്റിൽ താഴെ പറയുന്ന തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ  

 

DESIGNATION

CTC

No. of staff

Department

 

 

EXECUTIVE CHEF

45K - 60K

1

 Kitchen/Operations

BAKERY CHEF

45K - 60K

1

 Bakery/Operations

CHEF DE PARTIE

20 - 25 K

4

 Kitchen/Operations

COMMIS 1

12 - 15 K

6

 Kitchen/Operations

BAKERY ASST

12 - 15 K

2

 Bakery/Operations

TRAINEE COOKS

7 - 9 K

6

 Kitchen/Operations

KITCHEN STEWARDING

8 - 10 K

5

 Kitchen/Operations

 

 

Captains

16 - 20K

5

 

HOST/HOSTESS

12 - 15 K

2

 Customer Relations

CASHIER / R.S ORDER TAKER

12 - 15 K

3

 Billing/Service

WAITERS MALE

12 - 15 K

5

 Service

WAITERS FEMALE

12 - 15 K

5

 Service

TRAINEE / APPRENTICES

7 - 8 K

6

 Service

 

 

 

SHEESHA

18 - 22 K

1

 Outdoor/Service

 

DELIVERY

10 - 12 K

3

 Delivery/Service

 

 

 

 

HOUSEKEEPING

8 - 12 K

2

 Housekeeping

 

GARDENERS

10 - 12 K

1

 Landscape/Outdoor

 

SECURITY PERSONNEL

10 - 12 K

1

 Outdoor

 

 

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 99475 53221

അവസാന തീയതി: നവംബർ 30


Keywords: Ernakulam jobs, hotel jobs