എറണാകുളം  ഇടപ്പള്ളി ആംടെക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ DCO ഓഫീസിലേക്ക് സ്ഥിരനിയമനം.

 

യോഗ്യത: +2 / ഡിഗ്രി

പ്രായപരിധി: 18 – 25

ശമ്പളം: ട്രെയിനിംഗ് പിരീഡിൽ 8000 /- രൂപ ശമ്പളം. പിന്നീട് 15500 – 22000.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9074257200

Keywords: Ernakulam jobs