എറണാകുളത്തേക്ക് എ.സി. ടെക്നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

യോഗ്യത: +2

പ്രായപരിധി: 18 - 30

ശമ്പളം: 10000 - 20000  രൂപ

വിളിക്കുക: 7736271436. AC Tech, Kochi

അവസാന തീയതി: 2021 നവംബര്‍ 30


Keywords: Ernakulam jobs, ac technician,