പാലക്കാട് ശ്രീഹരൻ ആര്യാസ് വെജിറ്റേറിയൻ റസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ചൈനീസ് കുക്ക്, വെയിറ്റേഴ്‌സ്, പാർട്ട്ടൈം വെയിറ്റേഴ്‌സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

പ്രായപരിധിയില്ല.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 8330032017

Keyword: Palakkad Jobs, sreeharan aryas hotel, cook, waiter, part time waiter, part time jobs