സിയാൽ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ ഡിസംബർ 12 ന്. ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ കൺഫർമേഷൻ നൽകണം

  

കൊച്ചിൻ ഇന്റർ‌നാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിലെ (CIAL) ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II ട്രെയിനി തസ്‌തികയിലെ എഴുത്തു പരീക്ഷ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവിധ സെന്ററുകളിൽ നടത്തും. ഡിസംബർ 12 നാണ് പരീക്ഷ. 2020 ജനുവരി 8 ലെ വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്കായാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ  https://career.cial.aero/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കൺ‌ഫർമേഷൻ നൽ‌കണം.

കണഫർമേഷൻ നൽ‌കേണ്ട അവസാന തീയതി; നവംബർ 15


Keywords: cial recruitment, cial exam date, cial confirmation, cochin international airport

Post a Comment

0 Comments