മലപ്പുറം വണ്ടൂർ ലാറ്റക്സ് സെൻ‌ട്രിഫ്യൂഗിംഗ് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കെമിസ്റ്റുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

യോഗ്യത: പോളിമർ ടെക്നോളജിയിൽ ഡിപ്ലോമ. സീനിയർ കെമിസ്റ്റിന് അഞ്ച് വർഷത്തെയും ജൂനിയർ കെമിസ്റ്റിന് ഒരു വർഷത്തെയും പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 8078209103

അവസാന തീയതി: നവംബർ 15

 

Keywords: malappuram jobs,  chemist, latex centrifuging factory