ബി.എസ്.എഫിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ. മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. വിജ്ഞാപനം

ബി.എസ്.എഫിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ. മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. വിജ്ഞാപനം