തൃപ്പൂണിത്തറ പുതിയ കാവിലെ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റിൽ സദ്യ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9947241799, 8921399813


Keywords: ernakulam jobs, cook