തിരുവനന്തപുരം ആർമി റിക്രൂട്ടിങ് ഓഫീസിൽ മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്; യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. അപേക്ഷാ ഫോം

തിരുവനന്തപുരം ആർമി റിക്രൂട്ടിങ് ഓഫീസിൽ മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്; യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. അപേക്ഷാ ഫോം